Saturday, June 10, 2017

Pink and Grey Clouds - 7

Som ni ser så har jag skrivit ut pappersmallar på de bägge broderierna. Egentligen är det bara den första delen jag kommer att använda sedan men för att kunna placera hela mitt broderi och se var den ”verkliga mittpunkten är” så har jag nu två mallar.
As you can see, I have printed paper templates of both embroideries. Actually, it's only the first part I will use later but in order to place my entire embroidery and see where the "real center point is", I have two templates now.
Dessa matchar jag samman i linjerna. Innan dess kan det vara bra att ”klippa bort överflödigt papper” runt broderierna.
These I match in the lines. Before that, it may be good to "cut out excess paper" around the embroidery.

Som ni ser sätter jag en knappnål i börja och slutet av linjen och matchar in i motsvarande linje på den andra delen. Jag har även satt limstift på pappret som ligger underst.
As you can see, I put a pin in the beginning and end of the line and match the corresponding line on the other part. I have also put a glue on the paper below.
När pappersmallarna är sammanklistrade så mäter man broderiet och ser var den verkliga mittpunkten är. Eller så placerar man mallen på t-shirten och gör mätningar och placeringar utifrån den. Det kan vara idé att sätta några drag av limstift på baksidan av mallarna och låta dem fästa på t-shirten. Man kan även/också fästa med tejpbitar
I mitt nästa avsnitt så kommer jag att placera t-shirten på mellanlägget i broderbågen.
When the paper templates are collated, you measure the embroidery and see where the real center point is. Or, place the template on the t-shirt and make measurements and placements based on it. It may be a good idea to put a few strokes with the glue stick on the back of the templates and fasten it to the t-shirt. You can also/and fasten with pieces of tape.
In my next section, I will put the t-shirt in the embroidery hoop. 
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren FLOWER POWER
Templates and alignemnts made in Embrilliance Software

No comments:

Post a Comment