Friday, May 26, 2017

Trying a new software - 2

Nu ska jag berätta hur jag gjorde detta broderi i Embrilliance. Det finns säkert bättre eller ”mer rätta” metoder att göra men så här gjorde i alla fall jag. För detta ändamål så gjorde jag enklast tänkbara för mig själv. Där jag ”automatiskt” kunde göra de olika motiven gjorde jag så eftersom det inte är fråga om nån skönhetstävling utan ”good enough” är verkligen fullt tillräckligt.
Now I'll tell you how I did this embroidery in Embrilliance. There are certainly better or "more correct" methods to do this but here is how I did it. For this purpose, I made the easiest possible for myself. Where I "automatically" could make the motifs I did so as there is no question of any beauty contest, but "good enough" is really quite enough.
När jag broderar på disktrasor brukar jag använda mig av antingen min 200x200 mm eller min 150x240 mm brodérbåge. Jag använder inget mellanlägg utan antingen så använder jag en ”pre-made frame” eller så sätter jag ett inte alltför klistrigt tejp längs sidorna. Disktrasan sätter jag fast med knappnålar.

When I am embroidering on dry sponge cloth, I usually use either my 200 x 200 mm or 150 x 240 mm hoop. I use no stabilizer, but either way, I use a "pre-made frame" or I put a not-too-sticky tape along the sides. The dry sponge cloth I fasten with pins at the sides.
Storleken på broderiet bör inte överstiga ca 150x150 mm. Vidare bör man tänka på att inte ha alltför stygnintensiva broderier. Man vill inte ha alltför mycket perforering på disktrasan. Stygnlängden ska heller inte vara alltför liten och kan man så undviker man alltför mycket underlagsstygn. Därför är redwork-liknande broderier perfekta.
The size of the embroidery should not exceed approx. 150 x 150 mm. In addition, you should also consider not having too stitch-intensive designs. You don't want to have too much perforation on the dry sponge cloth. The stitch length should not be too small and you should avoid too much underlay stitches. That’s why red work type embroidery designs are perfect.
Jag börjar med att öppna Embrilliance Software. I detta fall började jag med en 100x100 mm broderbåge. Storleken på bågen ställer man in i Preferences. 
Nu klickar jag på ikonen till höger om Create Designs – det är Merge Design.  Nu kommer jag till ”Library” där det finns massor av olika ”Shapes” (former). Jag väljer Clouds and Bubbles och väljer sedan moln nr 2. När jag trycker OK hamnar den i min brodérytan på skärmen. 


I start by opening Embrilliance. In this case I have chosen a 100x100 mm hoop. Hoop size is set in Preferences.
Then I choose the icon Create Designs (It looks like a bend with a zigzag stitch. I then end up in Stitch Artist). Now I click the icon to the right of Create Designs – this is Merge Design. I now come to the "Library" where there are lots of different "Shapes". I choose Clouds and Bubbles and then select cloud # 2. When I press OK it goes to the embroidery area on the screen.
Ni ser massa små punkter. Med dessa kan man på ett helt fantastiskt enkelt sätt justera formerna på objektet.
You can see lots of small dots. With these you can in an easy way adjust the shapes of the object.
Then I move up the cloud to the top of the hoop.

Därefter väljer jag Merge Design igen och den här gången går jag till Shapes 2 och väljer ”Teardrop”. Här ser ni att den är infogad. Nu tycker jag att den är upp och ner, vilket jag fått reda på att den inte är. Tänker jag lite så är det rätt - men jag tycker att den se bättre ut åt andra hållet så jag låter min "konstnärliga frihet" bestämma 😊. Dessutom så ska jag minska storleken på den lite.
Then I choose Merge Design again and this time I go to the Shapes 2 and choose "Teardrop". Here you can see that it is inline. Now I think it's upside down, which I found out that it's not. When I think a little bit about it I can agree that it is right - but I find it looks better the other way so I let my "artistic freedom"  decide 😊. In addition, I'll reduce the size of it a bit.
För att förminska den tar jag och håller ner musknappen och drar hörnet inåt.
To reduce it, I take and hold down the mouse button and drag the corner inward.
Detta steg kan ni nu själva välja om ni vill göra eller inte 😊. För att rotera den kan jag antingen gå till Essentials (du kan exempelvis klicka på Select Objects) och använda mig av Flip Vertically eller så kan jag rotera med den blå pricken i övre högra hörnet. Sen klickar man på Create Design ikonen igen för att komma tillbaka till Stitch Artist.
You can choose this step yourself if you want to do or not 😊. To rotate it, I can either go to the Essentials (for example, you can click Select Objects) and use Flip Vertically, or can I rotate with the blue dot in the upper right corner. Then click on the Create Design icon again to return to the Stitch Artist.
Se till att droppen är vald (att den har en ruta runt sig). Gör nu en Copy/Paste. Flytta den andra droppen till en plats under molnet. Upprepa Paste och flytta den tredje droppen till sin egen plats.
Make sure the drop is selected (it has a box around it). Now make a Copy/Paste. Move the second drop to another place under the cloud. Repeat the Paste and move the third drop to its own place.
Nu har vi moln och droppar. Nu går vi till Objects och ser till att Design är vald – den ska då få en ruta omkring sig.Nu väljer jag att klicka på Run i Stitch. Därefter så går jag till Properties nedanför Objects. Design ska vara markerat. Jag ändrar Type till Double och ser till att stygnlängden är 2.5 mm. Sedan så klickar jag på Adjust Commands (rosetten) och kryssar i att jag vill ha Fäststygn (Ties) at entry (start) och at exit (slutet). Dessa fyra objekt kan ha samma färg så ni behöver inte byta färg. (Bry er inte om att dropparna är på lite olika position i bilderna – jag kompletterade med vissa bilder efteråt men det är bara för att ni ska kunna se tydligare.)
Now we have the cloud and drops. Now we go to Objects and make sure that the Design is selected – it will then get a box around them. Now, I choose to click on Run in Stitch. Then I go to Properties below Objects. Design should be selected. I change the Type to Double and make sure the stitch length is 2.5 mm. Then I click on Adjust Commands (rosette) and check that I want to secure the stitches (Ties) at entry (start) and at exit (end). These four objects can have the same color, so you don't need to change the color. (Never mind that the drops are in slightly different positions in the pictures – I supplemented with some photos afterwards but it is just for you to be able to see more clearly.)
Nu ska jag infoga texten. Jag klickar på ikonen TT – True Type Art. Jag väljer Arial Narrow och skriver nu Drip Drop.
Now I'm going to insert the text. I click the icon TT – True Type Art. I choose Arial Narrow and write Drip Drop.
Därefter flyttar jag ner texten till den position jag vill att den ska vara. Jag kan också dra ut den en aning om jag vill ha den lite större. Jag gör på samma sätt som med dropparna bara att här drar jag utåt.
Then I move the text to the position I want it to be. I can also pull it out a bit if I want it a little bigger. I do the same as with the drops only this I pull outward.
När jag är nöjd med placeringen så trycker jag på Fill i Stitch.
When I am satisfied with the placement so I click on the Fill in Stitch.
I Properties ändrar jag density till 4.2, Jag väljer adjust the underlay properties och avmarkerar både Contour och Perpendicular. Därefter så klickar jag på Adjust the Commands och väljer att kryssa i Tie at entry och Tie at exit.
In Properties, I change density to 4.2, I choose Adjust the underlay properties and uncheck both Contour and Perpendicular. Then I click on the Adjust the Commands and choose to tick the Tie at entry and Tie at exit.
Slutligen kan man om man vill justera start och stopp position. Detta är för mig en fantastisk egenskap. Jag valde att göra det på orden för att få bättre sömnadsrytm.
Finally, if you want to you can adjust the start and stop position. For me this is an amazing function. I chose to do it in order to better sewing rhythm.
Spara designen både som working file (be) och en stygnfil som din maskin kan sy. Sy gärna designen i Simulatorn (stygnfilen) för att se att allt blev som du ville.
Save the design as both a working file (be) and a stitch file that your machine can sew. Run the design in the Simulator (stitch file) to see that everything is as you wanted.
För att sy ut designen så tejpade jag tejp längs långsidorna på min150x240 mm brodérbåge och fäste disktrasan där. För att den skulle sitta på plats så fäste jag med en knappnål i vardera sidan.
To sew out the design so I taped masking tape along the long sides at my150x240 mm hoop and attached the dry sponge cloth. For that it would stay in place as I put a pin in each side.
Sedan är det bara att börja brodera. Ta gärna upp undertråden till ovansidan när du börjar brodera. Som jag nämnt tidigare har jag inget mellanlägg under disktrasan.
Then start embroidering. Bring up the bobbin thread to the top when you begin embroidering. As mentioned before I do not have stabilizer under the dry sponge cloth.
Facts about designs/fabrics etc: 
Embroidery Software from Embrilliance
Dry Sponge cloth

No comments:

Post a Comment