Tuesday, January 31, 2017

More buttonholes combined with ITH – 5


I detta avsnitt ska vi förse knapphålet med några dekorativa detaljer. I Premier+ Ultra finns många fina dekorationer du kan använda. För att göra en liknande som jag gjorde så gör du som följer:
Om du följer med i processen avsnitt för avsnitt öppnar du den vp3 eller vp4 fil som du exporterade i förra avsnittet i Premier+ Ultra.
In this section, we’ll provide the buttonhole with some decorative details. Premier+ Ultra offers many fine decorations you can use. To make one like I did do the following:
If you follow the process section for section, open the vp3 or vp4 file that you exported in the last section of the Premier+ Ultra.

23. Med designen vald ska du se till att du har en Hoop Size som täcker knapphålet plus dekorationen. Jag har valt bågen MidSize 170x100 mm.
24. Om designen inte är centrerad gör du det i Alignment och Center in Hoop.

23. With the design selected, make sure that you have a Hoop Size that covers the buttonhole plus the decoration. I have chosen the Hoop MidSize 170 x 100 mm.
24. If the design is not centered, you do that in Alignment and Center in the Hoop.
25. Gå till Frame i menyraden. Kryssa för Flourish och välj Light 1 Nr 8.
26. Välj Size Options och ändra Size från 30 till 10. Tryck Apply. Nu kommer designen dyka upp på skärmen.
25. Go to Frame in the Menu Bar. Check the Flourish and select Light 1 # 8.
26. Select Size Options and change the Size from 30 to 10. Press Apply. Now the design should appear on the screen.27. Zooma in och flytta designen på den hänger ihop med knapphålet.
27. Zoom in and move the design so it aligns with the buttonhole.

28. Med den dekorativa designen fortfarande markerad gör du en Duplicate.
28. With the decorative design still selected, make a Duplicate.

29. Med den duplicerade designen vald klickar du på pilen ovanpå designen så du vänder designen.
29. With the duplicated design selected, click the arrow on top of the design so you flip the design.

30. Flytta upp den andra designdelen till toppen av knapphålet. Zooma in och finjustera.
31. Gå till Home i menyraden och välj Combine All. Nu har jag visserligen olika färger på de olika elementen och även om jag gör en Color Sort så blir det två färger. Vill du sy i samma färg så kan du bara göra det i maskin eller så kan du byta till samma färg innan du gör en Color Sort. Ordningen ska däremot vara att knapphålet sys först och därefter de dekorativa elementen.
32. Spara designen som en vp4 design om du vill fortsätta att göra näsduksfodralet. Annars exporterar du till vp3 eller annat broderiformat din maskin läser.
30. Move up the other design element to the top of the button hole. Zoom in and fine-tune.
31. Go to Home in the menu bar and select Combine All. Although I now have different colors for the various elements and even if I do a Color Sort there will be two colors. Do you want to sew in the same color you can do it in the machine, or you can change to the same color before you make a Color Sort. The order shall be that of the buttonhole is sewn first and then the decorative elements.
32. Save the design as a vp4 design if you want to continue making the Tissue Case. Otherwise, export to vp3 or other embroidery format your machine reads.
I nästa avsnitt ska vi börja på näsduksfodralet som blir en ITH (in-the-hoop) design.
In the next section, we'll start on the Tissue Case that becomes an ITH (in-the-hoop) design.
Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Monday, January 30, 2017

More buttonholes combined with ITH – 4

Om du följer med i processen avsnitt för avsnitt öppnar du först stygnsättningsfilen (edo - format) du sparade under valfritt namn med tillägget ver 1 i förra avsnittet i Premier+ Ultra Createdelen. Min hette Knapphålsmall ver 1.
If you follow the process section for section, first open the digitizing file you saved in edo-format under any name with the extension version 1 in the last section of Premier+ Ultra Create part. My name was Buttonhole template version 1.

Hur gör man då för att få rätt storlek på sitt knapphål? Ramen vi gjorde i förra avsnittet kan ju egentligen ha helt fel mått. Jag kommer att utgå ifrån att mellanrummet mellan stolparna på knapphålet ska vara 1 mm. Man kan ju gå aningen närmare men risken är att det blir svårt att klippa/skära upp.

How do you do then get the right size of your buttonholes? The template we did in the previous section can actually be in the completely wrong dimensions. I will assume that the gap between the columns in the buttonhole should be 1 mm. One can go slightly closer but the risk is that it will be difficult to cut/slice.
Detta kommer att innebära att den rektangel ni ska göra är 1 mm + stolpens vidd. Detta beroende på att den linje vi har kommer att ligga i mitten på satinstolpen. Dvs vill ni ha ett knapphål med stolpar som är 4 mm breda så kommer bredden på rektangeln att vara 5 mm x höjden på knapphålet plus någon/några mm gör att kompensera för stopp vid kortsidorna.
This will mean that the rectangle you should do is 1 mm + the column width. This due to the fact that the line we have will be in the middle of the satin column. This means, if you want to have a buttonhole with columns that are 4 mm wide, then the width of the rectangle is to be 5 mm x height of the button hole plus any mm enabling to compensate for stops at the ends.

13.  Markera den rektangel du utgår ifrån. I detta fall kommer jag vilja ha ett knapphål som totalt är 8 cm. Jag ska även ha 4 mm breda stolpar på knapphålet vilket enligt den formel jag beskrev ovan gör att bredden på min rektangel ska vara 5 mm.
13. Select the rectangle. In this case, I like to have a buttonhole that is a total 8 cm long/high. I should also have 4 mm wide columns in this buttonhole which per the formula I described above allows the width of my rectangle to be 5 mm. 

14. Gå till Home i menyraden och välj Modify Block. Det första du ska göra är att avmarkera Proportional. Därefter ändrar du procenttalen så du kommer till en bredd om 5 mm och en höjd om 80 mm.
14. Go to Home on the menu bar and select Modify. The first thing to do is to uncheck Proportional. Then change the percentages so you get to a width of 5 mm and a height of 80 mm.

15. Att det kanske har en öppning som är 7.7–7.8 cm spelar i detta fall ingen roll. Om det hade gjort det skulle jag fått göra ett tillägg på det. Du kan i View använda dig av måttstickan och se öppningens längd på knapphålet.
16. Spara den nya stygn filen som Knapphålsmall 5x80 mm. Det kommer fortfarande vara filformat .edo.

15. It may have an opening that is 7.7-7.8 cm but that doesn’t matter in this case. If it had done that, I'd had to make an add-on on to it. You can measure the opening and see the length of the opening in the buttonhole in View by using the ruler.
16. Save the new stitch file as Buttonhole template 5x80 mm. It will still be file format. edo.

17.  Gå till Precise Create i menyraden. Avmarkera Pattern Fill och ställ in Satin linjen på Satin. Öppna Fill Area and Line och ändra vidden till 4 mm. Resten får vara som det är.

18. Klicka på Create Line och sätt två stygnpunkter upptill och nertill på den ena stolpen.
17. Go to Precise Create in the menu bar. Clear the Pattern Fill and set Satin Line if not the default choice. Open the Fill Area and Line and change the width to 4 mm. The rest can remain as it is.
18. Click on Create Line and put two stitch points at the top and bottom of the line.

19. Blir det en aning fel på avståndet kan vi korrigera detta genom att dra stygnpunkten så hela linjen blir täckt.

19. If there will be a little error on the distance, we can fix this by pulling the stitch point so the whole line gets covered.

20. Upprepa på den andra sidan så du nu har två kolumner. När punkterna är flyttade kontrollerar man i Life View att allt är rakt och fint. 
20.  Repeat on the other side so that you have two columns. When items are moved, make sure by checking in Life View that everything is straight and fine.

21. Spara nu stygnfilen i edo-format och döp den till exempelvis Knapphål 5x80 mm med 4 mm breda stolpar.
22. Slutligen exporterar du den i vp3 eller vp 4 format. Nästa gång ska vi lägg till en dekorativ detalj på knapphålet. Eftersom jag gör det i Premier+ Extra och det jag sparar där blir vp4 format så exporterar jag i det formatet. Men det spelar egentligen ingen roll om ni exporterar i vp3 eller vp4 i detta läge och just för detta ändamål. I nästa avsnitt ska vi förse knapphålet med några dekorativa detaljer.
21. Save the stitch file in the edo-format and name it e.g. Buttonhole 5x80 mm with 4 mm columns.
22. Finally, you export it in vp3 or vp 4 format. Next time, we'll add a decorative detail on the buttonhole. Because I do it in the Premier+ Extra and what I save there will be in vp4 format you can as well export in that format. But it doesn't really matter if you export in vp3 vp4 or at this point and just for this purpose. In the next part we will add some decorative embellishments to the buttonhole.

Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Sunday, January 29, 2017

More buttonholes combined with ITH – 3

Det första vi ska göra är en mall som ni kan använda om och om igen med lite justering. Mallen kommer att bestå av en rektangel med förstärkta kortsidor.
1.   Vi börjar med att öppna Premier+ Ultra Design Creator.
2.  Sätt bågstorleken (hoop size) till 100x100 mm och sedan kan om ni vill sätta ner storleken på rutorna (grid size) till 2–3 mm. Det är egentligen inte nödvändigt men kan ge en bättre visuell förståelse av storleken.
The first thing we'll do is a template that you can use over and over again with a little adjustment. The template will consist of a rectangle with reinforced short sides.
1.   We start with opening Premier+ Ultra Design Creator. 
2.   Set hoop size to 100 x 100 mm, and then, if you want to you can set the grid size to 2-3 mm. It's not really necessary but can give a better visual understanding of size.
Ni ska göra en grundmall som ser ut ungefär som denna och vi behöver inte bry oss så mycket om storleken just nu.
Denna rektangel bör ni börja och sluta med i sidan så ni inte får en ful klump uppe i hörnet. Se den röda och gröna punkten på vänster sida. Då kommer detta täckas av stolpen.
Nu kan man ju göra på olika sätt men efter lite prov hit och dit så har jag fastnat för detta sätt att göra knapphålen. De kommer ha en förstärkt del i över- och underkant.
You'll make a basic template that looks something like this and we don't need to bother so much about size right now. 
This rectangle should you begin and end with on the side so you do not get an ugly lump up there in the corner. See the red and green dot on the left side. Then this will be covered by the satin column.
Now you can do in different ways but after some tests here and there so I have stuck to this approach to make the buttonholes. They will have a reinforced line in the top and bottom.
Men låt oss börja från början och stygnsätta denna mall.
3.   Ni börjar med att gå till Precise Create i menyraden.
4.   Avmarkera Pattern Fill och ställ in Satin Line på Running Stitches. Dessa sätter ni längden på till 1.7 mm.
5.   Sedan börjar ni på ena långsidan och går upp till ett hörn och över till nästa hörn. Håll ner Ctrl knappen så får ni spetsiga hörn (ni ser att stygnpunkterna är fyrkantiga). Symboliseras av punkterna 1-3.
But let's start from the beginning and digitize this template.
3.   You start by going to Precise Create in the menu bar.
4.   Uncheck Pattern Fill and set Satin Line to Running Stitches. These should have a length of 1.7 mm.
5.   Then, you begin on one long side and go up to a corner and across to next corner. Hold down the Ctrl button and you’ll get sharp corners (you can see the stitch points are square). Symbolized by paragraphs 1-3.
6.   När ni kommit till det andra hörnet i överkanten ska ni fortsätta att sätta 4 stygn punkter som i ett sicksack mönster som ska föras samman med de två tidigare stygn punkterna. Så länge ni inte högerklickar kan ni ”vila emellan momenten”. För att ge en illusion av hur det är kan ni tänka ett sicksackmönster som detta. 
6.    When you come to the second corner in the top will you continue to put 4 stitch points in a zigzag pattern to be merged with the previous two stitch points. As long as you do not right click, you can "rest between the setting of stitch points". To give the illusion of what it is can you think of a zigzag pattern like this.


Stygnpunkt 4 - Stitch point 4


Stygnpunkt 5 - Stitch point 5


Stygnpunkt 6 - Stitch point 6

Stygnpunkt 7 - Stitch point 7

7.   Men för att få lite mer systematik i det hela tar vi stygnpunkt för stygnpunkt. Det blir många bilder men det är för att ni ska se hur det ser ut steg för steg. Zooma gärna in så ni ser var ni sätter stygn punkterna. Stygnpunkterna ska inte överlappa varandra till 100% - detta för att ni ska få en aningen tjockare linje i över- och nederkant. Symboliseras här av stygnpunkterna 4-7.
7.   But in order to get some more general scheme of it all, we’ll take stitch point by stitch point. There will be many pictures but it is for you to see what it looks like step by step. Zoom in so you see where you set the stitch points. The stitch points should not overlap each other to 100% - this is for you to have a slightly thicker line at top and bottom. This is symbolized by stitch points 4-7.

Stygnpunkt 8+9 - Stitch point 8+9

8.   Sedan sätter ni en stygn punkt i nedre högra hörnet. Går över och sätter en punkt i nedre vänstra hörnet.
8.   Then put a stitch point in the lower right corner. Go over and put a stitch point in the lower left corner as well.

Stygnpunkt 10 - Stitch point 10


Stygnpunkt 11 - Stitch point 11


Stygnpunkt 12 - Stitch point 12


Stygnpunkt 13 - Stitch point 13

9.  Upprepa nu proceduren med sicksackmönstret med 4 stygnpunkter som beskrivits i punkt 7. När detta är klart kommer ni har en tjockare linje i över- och underkanten. Symboliseras här av stygnpunkterna 10-13.
9.    Repeat the procedure with the 4 “zigzag stitch points” described in paragraph 7. When this is done, you will have a thicker line in the upper and lower edge. This is symbolised by stitch points 10-13.

10.    Sätt en sista stygnpunkt nära den första. Stygnpunkt 14
10.   Put a final stitch point near the first stitch point . Stitch point 14

11.   För samman stygnpunkterna 1 och 14 och  högerklicka.
12.  Titta i Life View och Zooma in så du ser om linjerna är raka. Justera om så behövs genom att flytta stygnpunkterna.
Fortsättning följer. Om du vill göra detta i delar och följa respektive blogginlägg så sparar du nu edo filen under valfritt namn och med tillägget ver 1. Jag har döpt min till Knapphålsmall ver 1.
11. Bring stitch points 1 and 14 together and right-click.
12. Check in Life View and zoom in so you can see if the lines are straight. Adjust if necessary by moving the stitch points.
To be continued. If you want to do this in parts and follow each blog post you must save now save the file in edo format under any name, and with the extention version1. I have named mine Buttonhole template version 1.

Premier+Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

Saturday, January 28, 2017

More buttonholes combined with ITH – 2


I dag förbättrade jag längden på knapphålet en aning och gjorde en mall som kommer bli mycket användbar till knapphål. Sedan sydde jag ytterligare ett näsduksfodral och använde ett av mina Bumblebee tyger jag visade häromdagen.
Today I improved the length of the buttonhole slightly and made a template that will be very useful for buttonholes. Then I sewed another tissue case and used one of my Bumblebee fabrics I showed the other day.

Visst blev det fint. Nu tänkte jag att ni kanske också vill sy liknande fodral. Man kan ju naturligtvis leka med olika tyger och inte som jag har använda ett mönstrat och ett enfärgat.

It turned out so good. Now, I thought you might also want to sew a similar case. One can of course play with different fabrics and not like I did use one patterned and one solid color.

Ni kommer i denna serie av tutorials få lära er hur ni gör ett knapphål och även tillverkar en mall som ni sedan kan återanvända.
Ni kommer också få lära er att stygnsätta detta ITH Näsduksfodral. Jag kommer att basera beskrivningen på Premier+ Ultra. Men ni som använder andra Embroidery Software kan säkerligen göra liknande i era program.
You will in this series of tutorials learn how to make a buttonhole as well as make a template that you can then reuse for future buttonholes.
You will also learn how to make this ITH Tissue Case. I will base the tutorial on Premier+ Ultra. But you who use other Embroidery Software can certainly do the same in your program.

I morse så fick jag för mig att baka ett surdegsliknande bröd med hasselnötter och russin.
This morning I baked a sourdough-like bread with hazelnuts and and raisins.