Monday, August 31, 2015

Inspiration from the garden - 2

För att stygnsätta den svartvita bilden kan man göra på olika sätt. Min tanke är att enbart göra linjer.
Det enklaste är att använda Wizarden och öppna bilden i Paint Window i 6 D Design Creator.
Gå sedan till Design Tab och använd dig av Quick Stitch Border linje. Klicka sedan i bladen från vänster till höger. Då kan det se ut så här.
I nästa inlägg ska jag visa hur vi kan förbättra toppen på blomman väldigt enkelt.
Digitizing the black and white image can be done in different ways. My thought is to just make lines.
The easiest is to use the wizard and open the image in Paint Window in 6 D Design Creator.
Then go to the Design Tab and use the Quick Stitch Border line. Then click in the leaves from left to right. Then it can look like this.
In the next blog post I'll show you how we can improve the tip of the flower very easily.

Sunday, August 30, 2015

Inspiration from the garden - 1

I morse tog jag några bilder på några blommor i trädgården. Bland annat denna.
This morning I took a few pictures of some flowers in the garden. Including this.
Den importerade jag in i Paint delen i 6 D Design Creator och använde mig sedan av Monochrome funktionen för att få fotot svartvitt.
I imported it into the Paint section of 6 D Design Creator and used the Monochrome function to get the photo black and white.
Lite editeringar och sedan spara det igen. I morgon ska jag visa vad man kan göra med bilden.
A little editing and then save it again. Tomorrow I'll show what you can do with the image.

Friday, August 28, 2015

Vacuum cleaner

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Håll din symaskin ren från damm, ludd och trådrester.
I've said it before and I'll say it again. Keep your sewing machine free from dust, fluff and thread pieces.
En dylik tillsats till en vanlig dammsugare är utmärkt att använda till symaskinen.
Such an addition to a standard vacuum cleaner is great to use for your sewing machine.

Thursday, August 27, 2015

Table cloth

Av allt det beigea LENDA tyget blev det en duk. Mycket enkel – jag fållade bara kortsidorna.
From all the beige LENDA fabric was a table cloth. Very simple – I just hemmed the ends.

Wednesday, August 26, 2015

More practical use for…

Här kommer ytterligare ett användningsområde nämligen att sätta på baksidan av den inre broderbågen.
Here comes another use which is to put it on the back of the inner     hoop.
Sedan kan man lätt passa in ramen som spar mellanlägg eller helt enkelt bara mellanlägg.
Then one can easily fit in the frame that saves stabilizer or just the stabilizer.

Tuesday, August 25, 2015

A Majestic Pillow

Här är resultatet av den design jag visade igår.
Here is the result of the design I showed yesterday.
Det blev verkligen ett bra val – så där osynligt men ändå synligt.
It really was a good choice – like that invisible but still visible.
Ton i ton är verkligen fint.
Tone on tone is really nice.

Designs: Majestic Layers from Husqvarna Viking

Monday, August 24, 2015

The result from ”Sneak Peak in beige”

Här ser ni resultatet från ”Sneak Peak in beige” som jag visade för ca en vecka sedan.
Det är ytterligare en design från kollektionen Majestic Layers som jag gjorde fjärilen ifrån.
Here you see the result of the ”Sneak Peak in beige” that I showed about a week ago.
It is another design from the collection Majestic Layers that I made the butterfly from.
Eftersom jag inte ville använda en större båge än 150x150 mm så var jag tvungen att förminska ner den ca 7%, genom att använda Resize funktionen i mitt 6 D Embroidery Software. Resultatet blev kanonfint. 
Bilden visar att designen var för stor för bågen och det ser man på de runda blå hörnen.
Because I did not want to use a larger hoop than 150 x 150 mm I had to shrink it down about 7%, using the Resize function in my 6 D Embroidery Software. The result was super nice. 
The picture shows that the design was a bit too large and that you can see on the round blue corners.

Designs: #286 Majestic Layers from Husqvarna Viking

Saturday, August 22, 2015

Why haven’t I tried this before?

Under alla år jag sytt så har jag hört om folk som säger att det är så bekvämt att sy i knappar med maskinen.
Nej då inte jag inte. Det fungerar alldeles utmärkt att sy knappar för hand – och så är det ju så mycket lättare:-)
Over the years I have been sewing, I have heard of people saying that it is so easy to sew on buttons with the machine.
Oh no, not I. It works just fine to sew buttons by hand – and so it's so much easier :-)
Nu råkade det sig så att min son kom och sa att två byxor saknar en knapp och eftersom lagningar är min favoritsysselsättning - så får jag väl åtgärda det :-)
Kan du inte använda din maskin och sy i knappar frågar han. Jo…det kan jag men det är så bökigt, svarar jag lite undvikande.
Jamen det är väl inte så mycket jobbigare än att sy en söm, säger han.
Hmm, säger jag och nu går jag ner till syrummet och beslutar mig för att testa.
Men – det gick ju jättelätt. Varför har jag inte provat det här förut? Jag har ju till och med köp en speciell fot för det.
Now it so happened that my son came and said that two pants don’t have a button, and because repairs are my favorite - I may well fix :-)
Can’t you use your machine and sew in the buttons he asks.
Well ... that I can but it is so troublesome, I answer a bit evasive.
Well is it so much harder than sewing a seam, he said.
Hmm, I say, and now I go down to the sewing room and decide to test.
But it was really easy. Why have I not tried this before? I have even bought a special foot for it.
Ja, ja – besegrad men jag upptäckte ju något bra i alla fall:-)
Well, yes – defeated but I discovered something good anyway :-)

Friday, August 21, 2015

A Majestic Layered Appliqué Butterfly - 4

För att göra den vänstra delen spänner vi återigen mellanlägg i bågen. Här ser ni den andra delen på Designer Diamonds skärm. 
To make the left part we once again hoop stabilizer in the hoop. Here you see the second part of the Designer Diamonds screen. 
Denna del börjar vi med att sy Alignment Line direkt på mellanlägget i bågen. Ni kan välja om ni vill sy med eller utan övertråd. En del maskiner protesterar – andra inte. Försök att plocka bort så mycket mellanlägg som möjligt från den del av tyget som nu ska sys. Om så behövs kan man pressa lite försiktigt.
This part we begin by sewing the Alignment Line on the stabilizer. You can choose if you want to sew with or without the thread. Some machines will protest - others do not. Try to remove as much stabilizer as possible from the part of the fabric that will now be sewn. If needed, you can press gently.
Sätt nu limstift runt området på den perforerade linjen. Har ni ”Sticky Stabilizer Paper” behövs inte det, men jag hade det inte så detta får duga. Bilden är tyvärr lite oskarp men jag hoppas att ni ser ändå.
Jag använder min korkmatta eftersom jag kommer att använda knappnålar för att passa in linjen på ena halvan med den perforerade linjen på mellanlägget.
Now put glue stick around the area of the perforated line. If you use "Sticky Stabilizer Paper" it is not needed, but I didn't have any, so this will have to do. The image is unfortunately a bit blurry, but I hope you see though.
I use my cork mat because I will use pins to fit the first sewn line onto the perforated line on the stabilizer.
Hade jag nu haft mina 6 mm långa stygn hade jag i princip kunnat passa in vartenda stygn. Var noga med att sidstygnen verkligen matchar. 
Stick ner nålarna genom linjerna och in i korkmattan och jämna ut med fingrarna så att tyget fäster mot mellanlägget. Fäst även med limstift på övriga ytan. Låt det nu torka några minuter. Det är viktigt att området runt Alignment Line verkligen är fixerat. Jag fäste även med knappnålar runt om brodérbågen.
Had I now had my 6 mm long stitches, I could basically been able to fit into every stitch. Be sure that the sides of the stitches really match. 
Insert the needles through the lines into the cork mat and smooth with your fingers so that the fabric snaps to the stabilizer. Also fasten the remaining part of the fabric to the stabilizer using glue stick. Let dry a few minutes. It is important that the area around the Alignment Line is really fixed. I even secured with pins around the embroidery area in the hoop.
Eftersom områdena är svåra att komma åt med allt tyg så fick jag stega fram ett antal stygn på den Basting Line som jag sydde för att fästa tyget på mellanlägget. Jag har markerat i turkos där jag sydde. Se till att allt tyg och vadd nu är vikta åt den först sydda sidan.
Because some areas are difficult to access with all the fabric I had to forward a number of stitches on the Basting Line that I sewed to attaching the fabric to the stabilizer. I have highlighted in turquoise where I sewed. Make sure all fabric and batting are now folded to the first sewn side.
Sedan fortsätter allt som förra gången med placeringslinje som sys på bottentyget.
Then continue everything like the previous part with the position line which is sewn on the base fabric.
Samt vadd och tyg. Det får man nu vika över på den andra sidan i tur och ordning.
As well as batting and fabric. We must now fold over on the new side side in the right order.
Men här upptäckte jag en sak och det var att eftersom själva fjärilskroppen sys och täcker området så kunde jag klippa bort en stor del av tyget till vänster och sedan lägg på det och överlappa mittdelen. Men som sagt det fungerade för just den här designen.
But here I discovered one thing and that was that, since the body of the butterfly covers the center area I was able to cut away much of the fabric to the left and then add it again and overlap the middle part. But as I said it worked for this design.
I övrigt är det bara att fortsätta på samma sätt som första sidan.
Otherwise, it is just to continue in the same way as the first side.
Det är väl ganska imponerande storlek om ni ser på höjd och bredd. Tyckte ni att det var så skrämmande med att sy en splittad design?
That's quite an impressive size, if you look at the height and width. It wasn’t that scary to sew a split design, was it?
Designs: #287 Majestic Layers Appliqué from Husqvarna Viking
6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking.

Thursday, August 20, 2015

I have been waiting…

Det känns som jag väntat hela sommaren – och så är det ju faktiskt. Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och kvällarna blir mörkare. Så kom den då äntligen – vår svenska quilttidning FatQuarter.
It feels like I waited all summer – and so it is actually. Now the summer begins suffering to an end and the evenings get darker. Then it finally came - our Swedish quilt magazine FatQuarter.

Wednesday, August 19, 2015

A Majestic Layered Appliqué Butterfly - 3


Den första halvan vi ska brodera är den till höger. Jag valde att göra så eftersom jag då har en hel vinge samt hela kroppen som täcker den andra vingens mittdel. Dessutom ska broderiet avslutas med en Alignment Line. När jag placerade Alignment Line så hade jag inte så många andra ställen att välja på eftersom jag hade ”bägge bitarnas” tygstycken  att hantera.
The first half, we will embroider is the one to the right. I chose to do so because I then have a whole wing as well as the full body covering the second wing center section. Furthermore, the design is completed with an Alignment Line. When I placed the Alignment Line, I didn’t have so many other places to choose from because I had the “two pieces” of cloth to handle.

Eftersom broderiet är ”3-dimensionellt” så är det både vadd och tyg. Det finns en utförlig instruktion som talar om vilken trådfärg som hör till vilket steg i boken som följer med designen. Först sys placeringslinjen
Because the design is "3-dimensional" there is both batting and fabric. There are detailed instructions that tell which thread color belongs to which steps in the manual supplied with the design. First the placement line is sewn.

Därefter sys vadden och klipps.
Then sew the batting and cut.

Därefter är turen kommen till tyget som hanteras på samma sätt.
Then the fabric is handled in the same way.

Därefter sys detaljerna på vingen.
Then sew the details of the wing.

Första delen avslutas med Alignment Line. Här skedde mitt misstag – ser ni?
Av någon anledning stämde inte min design på linjen som skulle vara 6 mm långa stygn – det blev vanlig längd så jag hade ett himla jobb att ta bort dem sedan. Nu hade det i och för sig ingen betydelse för funktionen.
Men sådant här händer emellanåt. Förmodligen var jag för säker på att det var rätt linje eftersom jag har en mapp med massa Alignment linjer och andra delar uppmärkta med längd, storlek mm. Men något måste blivit fel vid något tillfälle.
I nästa avsnitt tar vi itu med den vänstra delen.
The first part ends with Alignment Line. This was my mistake - do you see?
For some reason my design wasn’t what it said. It should have had 6 mm long stitches - but it was normal length, so I had an awful job to remove them later. Now this didn’t matter for the line to do its job.
But things like that happen occasionally. Probably I was too sure it was the right line because I have a folder with lots Alignment lines and other parts marked by length, size mm. But something must have gone wrong at some point.
In the next section we will deal with the left part.

Designs: #287 Majestic Layers Appliqué from Husqvarna Viking

Tuesday, August 18, 2015

A Majestic Layered Appliqué Butterfly - 2

För att förstå storleken på broderiet har jag lagt de 3 största bågarna jag har bredvid varandra.
Majestic Hoop har det imponerande måttet av 360x350 mm men den är en s.k. vändbar båge vilket innebär att man ändå broderar en sida i taget. Fördelen är att man inte behöver spänna om tyget.
To understand the size of the embroidery, I have added the 3 largest hoops I have next to each other. 
The Majestic Hoop has the impressive size of 360x350 mm but it is a "turnable hoop” which means you still embroider one side at a time. The advantage is that you do not need to rehoop.
Men då förstår ni kanske det perfekta i att man redan får broderierna i två olika halvor så den som inte har en Majestic Hoop utan har en båge som är 360x200 mm eller som för broderiet i just detta fall en 260x200 mm kan använda dessa om man bara lägger till ett s.k. Alignment Mark.
But then perhaps you understand the perfect in that you get the embroideries in two halves so anyone who does not have a Majestic Hoop but a hoop that is 360x200 mm or as for this particular embroidery design a 260x200 mm hoop can use these if you just add an Alignment Mark.
Därefter måste jag bestämma vilken halva jag ska börja med och i mitt fall är det den del som inte har mittdelen på sig.
Then I have to decide which half I'm going to start with and in my case it is the part that has not the center body part in it.
Men innan jag för över broderihalvan till maskinen har jag infogat en ”Alignment Line” som ligger på identiskt samma ställe för bägge halvorna.
But before I transfer the embroidery half to the machine, I have inserted an "Alignment Line" which is located at the same spot for both halves.
För att veta var mitten är på den broderihalva jag ska starta med så tittar jag i mitt Embroidery Software och ser hur många centimeter det är från den verkliga mitten. Den mittpunkten markerar jag nu på tyget och sedan viker jag nya ”mittlinjer” efter det. I mitt fall ligger den högra halvan som jag tänkt börja med ca 8 ¼ cm från den verkliga mitten. Nu är det ju inte viktigt på millimetern, men bara så vi hamnar någorlunda rätt på tygstycket. Vi behöver bara markera den första startpunkten eftersom de s.k. Alignment Marks sedan tar hand om resten av placeringen.
To know where the middle is on the embroidery half I'm going to start with I look in my Embroidery Software and see how many centimeters there are from the real Center. I mark the new midpoint on the fabric, and then I fold the new "center lines" after that. In my case the right half which I will start with is about 8 ¼ cm from the true center. Now it's not on the millimeter, but only so we end up reasonably right on the fabric. We only have to select the first entry point because the Alignment Marks then takes care of the rest of the placement.
Sedan behöver vi dels markera de verkliga mittlinjerna på tyget. Detta gör jag genom att helt enkelt vika tyget på mitten och sedan på mitten igen. Därefter markerar jag den nya starpunkten för den första halvan av broderiet.
Then we need to select the real center lines on the fabric. I do this by simply fold the fabric in half and then in half again. Then I mark the new start point for the first half of the embroidery design.
Därefter så spänner jag rivbart mellanlägg i min 260x200 mm brodérbåge. Jag ritar upp mittlinjerna efter markeringarna på brodérbågen. Sedan passar jag samman dessa linjer med linjerna på tyget. Jag har satt lite vattenlösligt limstift på mellanlägget och låter sedan detta torka några minuter när jag passat in tyget.
Then I hoop tear away stabilizer in my 260x200 mm embroidery hoop. I draw up my lines after the markings on the embroidery hoop. Then I fit these lines together with the lines on the fabric. I've put a little water soluble glue stick on the stabilizer and then let this dry for a few minutes when I’ve put on the fabric.
Därefter så tar jag brodérbågen till maskinen och det första jag gör är att sy en Basting Line ram runt bågens område.
I nästa avsnitt ska jag visa er hur vi syr ut fjärilen och då ska jag också visa mitt stora misstag, eller kanske ska jag säga lilla - för jag fick ägna en bra stund åt att fixa till det.
Then I take the embroidery hoop the machine and the first thing I do is to sew a Basting Line frame around the hoop area. 
In my next blog post I'll show you how we sew the butterfly and then I’ll also show my big mistake, or maybe I should say small - because I had to devote a good moment to fix it.

Designs: #286 Majestic Layers from Husqvarna Viking

Monday, August 17, 2015

A Majestic Layered Appliqué Butterfly - 1

Jag har haft en broderikollektion ett litet tag nu som jag inte riktigt kunnat bestämma vad jag ska använda till. Inte så att jag inte tycker om den – för jag tycker att den är magnifik. Helt magnifik.
Jag har tvekat mellan en kjol och en kudde. Jag köpte faktiskt tyg till kjolen så det var länge en bestämd favorit. Men nu har jag faktiskt bestämt mig för att göra ett kuddfodral.
I've had an embroidery collection a little while now that I've not really been able to determine what to use for. Not that I don't like it - because I think it is magnificent. Absolutely magnificent.
I have hesitated between a skirt and a pillow. I actually bought fabric for the skirt so it was a definite favorite. But now I've actually decided to make a cushion cover.
Men den är stor och den kräver att man syr den i den stora Majestic bågen som är 360x350 mm. Det i sig kräver lite planering.
But it is large and it requires that you sew it in the large Majestic hoop that is 360x350 mm. That in itself requires a little planning.
Det svåra med flera av dessa broderier är att de är 3 dimensionella applikationer och eftersom anvisningarna för broderiet säger att man ska klippa till både vadd och tyg för hela applikationen och sedan vika undan halvorna man inte arbetar med så är det lite svårare.
Men jag tänkte visa er hur det går till och även bjuda på några små misstag jag gjorde (man ska alltid kolla två gånger annars får man helt enkelt ta lite extra jobb) samt även en upptäckt som gjorde det hela mycket enklare. Men det var nog bara en tillfällighet och går inte att tillämpa på alla broderier.
Det är faktiskt inte så svårt att arbeta med splittade broderier även om applikationer naturligtvis är svårare. Det gäller bara att veta hur och ha bra förutsättningar i form av en bra splittad design.
The hardest part with some of these embroideries are that they are 3 dimensional appliqués, and because the instructions for the embroidery says to cut both the batting and fabric for the whole appliqué design and then fold away the halves you are not working with, it's a little more difficult.
But I thought I'd show you how to do this and also show some small mistakes I did (you should always check twice or you will simply have to  take a little extra work) but also a discovery that made the whole thing a lot easier. But it was probably just a coincidence and cannot be applied on all embroideries. 
It's actually not that hard to work with split embroideries although appliqué desigs, of course, are more difficult. You just have to know how and have good prerequisites in the form of a good split design.
Designs: #286 Majestic Layers from Husqvarna Viking

Sunday, August 16, 2015

Sneak Peak in Beige

En vecka går fort. Men den här extra semesterveckan har varit perfekt både vädermässigt och ”jobbmässigt”. Jo, jag har jobbat - men hemma. Jag har gått runt huset och gjort nödvändiga målningsreparationer som blir på ett gammalt trähus. Att bara få gå ut i trädgården en stilla sensommarmorgon när daggen ligger kvar och det är stilla är underbart.
A week goes fast. But this extra vacation week has been perfect both weather-wise and "job rate". Well, I have worked - but at home. I have gone around the house and made the necessary painting repairs that are necessary on an old wooden house. Just to go out in the garden a calm late summer morning when the dew is still there and it is still - is wonderful.
Men jag har även hunnit med att sy en del. Nu är kanske inte all sömnad rolig. Lagning och bara sy raka sömmar är väl inte min favoritsysselsättning precis men det måste också göras. Men det har varit mycket vitt, brunt och beige i färgskalan. De två förstnämnda på huset och den sista på det ni nu ska få se några ”sneak peaks” på.
IKEA har fått några besök och där köpte jag blanda annat dessa kuddfodral. Man behöver väl inte uppfinna hjulet två gånger? Jag hade inte kunnat sy dessa fodral med blixtlås billigare. Däremot så blir det en annan utmaning att brodera på dem.
But I've also had time to sew. Now, maybe not all sewing is fun. Repair and just sew straight seams are not my favorite pastime exactly but it must also be done. But it has been a very white, brown and beige color scheme. The first two on the house and the last of it you now will see some "sneak peaks" on.
IKEA has received a couple of visits and there I bought these cushion covers. You do not need to reinvent the wheel twice, do you? I cannot sew these cushion covers with zipper closure cheaper. However, it becomes a different challenge to embroider on them.
En massa beige tyg. LENDA från IKEA – samma som jag klädde om stolsdynorna med. Tyget kommer även räcka till baksidan av ytterligare två kuddar.
A lot of beige fabric. LENDA from IKEA - the same as I used for the seat cushions. The fabric will also be used for the back of another two pillows.
Brodera ton i ton är oerhört vackert. Prova det om ni inte gjort det förut.
Embroidery tone on tone is incredibly beautiful. Try it if you have not done it before.
Jag har även börjat på ett broderi som jag skjutit upp eftersom det kändes som en utmaning…
Satinsömmar behöver inte vara helt raka och jämna. Den här varianten är oerhört charmig :-)
I have also started on a design, which I've postponed because it felt like a too big challenge ...
Satin stitches need not be perfectly straight and smooth. This version is extremely charming :-)