Monday, September 30, 2013

Another Sunday - and now it is Monday again ….

4 grader när jag tittade ut på morgonen. Det var lite småregnigt men det verkade inte dessa sötnosar bry sig om. De mumsade glatt på äpplen som fallit ner på marken.
4 degrees Celsius when I looked out in the morning. It was a little rainy but it didn’t seem to bother these cute animals. They were munching happily on the apples that had fallen down on the ground. 
En tur till IKEA för att köpa några fleeceplädar hann jag också med. Jag har nämligen ett nytt projekt i åtanke. Men vi får se om idén håller innan jag visar och säger vad det är.
A trip to IKEA to buy some fleece blankets was on the agenda as well. I have a new project in mind. But we'll see if the idea is successful before I show and tell what it is.
Jobbigt att bli fotograferad så nu ger vi oss iväg – två stycken var de, mor och barn.
We don’t like to be photographed so now we are leaving – there were two deer, mother and child.

Sunday, September 29, 2013

Wool Felt Cell Phone Case – 3

The Embroidery Software – "Setting up a customized hoop and adding a Basting Line to the designs"

Denna tutorial kommer basera sig på 5 D Embroidery Software eftersom det är det program jag använder mig av.
Jag har valt ut design nr 2 ur broderikollektionen Yarn Art II.  Jag kommer att använda mig av två stycken av denna design. Ett litet tips är att börja med att spara designen i en annan mapp - Spara som (Save As) - så att man inte av misstag skriver över originalet.
This tutorial will be based on the 5 D Embroidery Software because this is the program I use.
I have selected design no 2 from the Yarn Art II embroidery collection. I will use two of this design. A little tip is to start saving the design in a different folder (Save As) so that you do not accidentally overwrite the original design.

 • Öppna 5 D Embroidery Extra
 • Gå till Hoops - Enter Size - Kryssa för Enter Hoop Size
 • Skriv i måtten Width: 60 mm Height: 100 mm
 • OK
 • Öppna design nr 2 ur broderkortet  #261 Yarn Art II
 • Flytta designen till den övre delen av brodérbågen. Se till att rektangeln (markeringen) som omringar designen går precis på den översta linjen i bågen. Hur man passar ihop dem rakt kan ni läsa här.

 • Open 5D Embroidery Extra
 • Go to Hoops - Enter Size - Select ​​Enter Hoop Size
 • Enter the dimensions Width: 60 mm Height: 100 mm
 • OK
 • Open design No. 2 from the embroidery card # 261 Yarn Art II
 • Move the embroidery design to the upper portion of the hoop. Make sure the rectangle (selection) that surrounds the design goes right on the top line of the hoop. How to align them together on a straight line is described here.


 • Infoga ytterligare en design och flytta den så att nederdelen av den rektangel (markering) som omringar den är i nederkanten av bågen.
 • Kom ihåg att fyrkantiga hörn= inuti bågen och att runda hörn=utanför bågen
 • Eftersom denna design är 51.1 x 51.1 mm så måste jag föra ihop dem en aning på mitten men det gör inget – i mitt tycke. Hur man passar ihop dem rakt kan ni läsa här.
 • Välj Combine All
 • Se till att designen är centrerad i bågen.

 • Insert another design and move it to the bottom of the Hoop so that the rectangle (selection) that surrounds it “meets” the bottom line of the hoop.
 • Remember that Square Corners = inside the hoop and Round Corners = outside the hoop.
 • As this design is 51.1 x 51.1 mm, I have to pull them together a little in the middle, but that will not be a problem – in my opinion. How to align them together on a straight line is described here.
 • Select Combine All
 • Make sure the design is centered in the hoop.

Eftersom jag vill ha en markering runt broderiet som är 100x60 mm - så jag har något att utgå ifrån när jag ska rita de andra linjerna jag beskrivit i del 1 - så kommer jag även att infoga en Basting Line.
Detta kan man naturligtvis göra på olika sätt men eftersom jag tänkt hålla mig inom modulen 5 D Embroidery Extra så kommer jag göra på det sätt jag beskrivit här.
 • Gå till Frame Tab.
 • I Border: Avmarkera Rounded Corners.
 • Välj Margin 0 mm
 • I Stitch Types: Välj Running Stitch.
 • I Border: Välj Options.
 • Sätt längd på Running Stitch till 5 mm.
 • Tryck OK.
 • Välj Apply

Nu kommer designen ha en ”tråckelsömsram” runt omkring sig och linjen bör följa kanterna på broderbågen i över- och underkant. Se till att "Basting Line"- ramen fortfarande är markerad.

As I want to have a marked line around the embroidery that is 100x60 mm - to have something to start from when I'm going to draw the other lines I described in part 1 - I will also insert a Basting Line. 
This can be done in different ways, of course, but because I want to stay within the module 5 D Embroidery Extra, I will make it the way described here.
 • Go to Frame Tab.
 • In Border: Uncheck Rounded Corners.
 • Select Margin 0 mm.
 • In Stitch Types: Select Running Stitch.
 • The Border: Select Options.
 • Set length of Running Stitch to 5 mm.
 • Press OK.
 • Select Apply
Now the design will have a "Basting Line” around it and the line should follow the edges of the embroidery hoop on the top and bottom. Make sure the "Basting Line"-frame is still selected.


Dra nu ut ramen så den följer kanterna på sidorna av brodérbågen. 
Now pull out the frame so it follows the edges on the sides of the embroidery hoop. Här ser ni att ena sidan dragits ut.

Here you can see that one side is pulled out.
Gör nu likadant på andra sidan av Basting Line. För att Basting Line ska ha två funktioner...
 1. Tråckla fast filten på mellanlägget
 2. Vara stödlinjer för vidare mått

... så ska vi se till att färgen för Basting Line är först.

Men först ska vi gå till Design Tab och välja Combine All. Kontrollera att ramen ligger inom bågområdet. Skulle du ändå ha ”cirklar istället för fyrkanter” på din markering, vilket indikerar att markeringen inte är inom bågområdet så kan det vara två saker som behöver göras:
 1. Justera storleken ytterligare på Basting Line
 2. I Design Tab välja Center in Hoop
Vill man kan man även göra en Color Sort för att minska antal stopp för färgbyten.

Sedan går vi till  Edit Tab
 • Välj Change Order of Color Blocks i Modify rutan
 • Markera färgen för Basting Line och tryck på Move Up tills den ligger först
 • OK
 • Gå tillbaka till Design Tab, om så behövs kan man behöva välja Center in Hoop ytterligare en gång. Titta på hörnmarkeringarna.
 • Spara designen under valfritt namn. Har du inte gjort som jag tipsade om i inledningen ska du vara noga att använda Spara som (Save As) och ge designen ett nytt namn..
Om man tycker att det är svårt att hantera två enskilda objekt kan man alltid göra det i två steg - som i och för sig blir tre enligt nedan.
 1. Sätta ihop de två broderierna - Combine All - Spara som (Save As)
 2. Öppna nytt designfönster med samma bågstorlek och gå till Frames och skapa en Basting Line - Spara som (Save As)
 3. Öppna nytt designfönster med samma bågstorlek och först infoga Basting Line och sedan designen - därefter Spara som (Save As)
Now do the same on the other side of the basting line. In order for the Basting Line to have two functions ...
 1. Baste the fabric to the stabilizer
 2. Be guides for further measurements

... and we will see to that the color of the Basting Line is first.

But first we go to the Design Tab and Select Combine All. Make sure the Basting Line frame is within the Hoop Area. Should you still have "circles instead of squares" on your selection, indicating that the selection is not within the Hoop Area then it could be two things that need to be done:

 1. Adjust the size further of the Basting Line
 2. In Design Tab select Center in Hoop

If you prefer you can also make a Color Sort to minimize the stops due to Color Changes.

Then we go to Edit Tab

 • Select Change Order Of Color Blocks in the Modify box
 • Highlight color for basting line and press the Move Up until it is first
 • OK
 • Go back to the Design tab, if necessary you may need to select Center in Hoop once again. Look at the corner markings.
 • Save the design under a name of your choice. If you have not done as I advised in the beginning, be sure to use the Save As and rename the design.

If you find it difficult to manage two separate objects you can always do it in two steps - which in itself becomes three as below.

 • Putting together the two embroideries - Combine All - Save As 
 • Open a design window with the same hoop size and go to the Frames Tab and create a Basting Line - Save As
 • Open a design window with the same hoop size and insert the Basting Line design first and then the design - then Save As 

5 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking
Designs: #261 Yarn Art II from Husqvarna Viking

Saturday, September 28, 2013

Wool Felt Cell Phone Case – 2

Measurements

Det första vi ska göra är att mäta telefonen. Eftersom jag visar hur jag gjort mobilfodralet och jag mäter, så ger jag er alltså inte bara måtten. Därför kan ni anpassa detta fodral till just er modell av mobiltelefon.
Ni ska ta följande mått:
The first thing we should do is to measure the Cell Phone. As I show how I made the Cell Phone case and I measure, I will not just give you the dimensions. This way you can customize this case for you model of Cell Phone.
You need to take the following measures:
Höjden på framsidan av telefonen
The height of the front of the Cell Phone


Bredden på framsidan av telefonen

The width of the front of the Cell Phone


Omkretsen på bredden av telefonen
The circumference of the width of the Cell Phone


Omkretsen på höjden av telefonen plus 1 cm på vardera sidan
The circumference at the height of the Cell Phone plus 10 mm on each side

I mitt fall blev det så här
 • Bredd 6 cm = 60 mm
 • Höjd 10 cm= 100 mm
 • Omkrets bredd ca 14-14,5 cm=140-145 mm
 • Omkrets höjd + extra ca 24 cm=240 mm
 • Till dessa mått ska sedan läggas till sömsmån.

In my case it was like this
 • Width 6 centimeters  = 60 mm
 • Height 10 centimeters = 100 mm
 • Circumference width - approximately 14-14.5 centimeters = 140-145 mm
 • Circumference height + extra approx. 24 centimeters = 240 mm
 • To these measurements are then added seam allowance.

Här har jag gjort några skisser. Nu är de inte helt skalenliga så det får ni ha överseende med.
Here I made ​​some sketches. Now they are not entirely to scale so you will have bear with that.
Först ut är själva ytan jag ska brodera på. Denna kommer vi ha användning för i Embroidery Software. I mitt fall är den 100x60 mm.
First up is the area I'll embroider on. This we will have use for in the Embroidery Software. In my case it is 100x60 mm.
När den ytan är broderad så kommer vi att rita en linje som är aningen mer än 10 mm runt om. Denna linje kommer vara sömnad linje och högst upp en vik-linje. Vi kommer sedan att ha mer tyg runt för sömsmån och nedvikt kant i övre kanten. Denna linje kommer att ritas på framsidan. Rita med en kritpenna.
When the surface is embroidered, we will draw a line that is slightly more than 10 mm all around. This line will be sewing line and at the top a fold-line. We will then have more fabric around for seam allowance and a turn-down edge at the top. Draw this line at the front sides. Use a chalk pen that is easy to remove.
På baksidan kommer sedan ritas en linje där fodret ska fästas. Eftersom jag vill att fodret ska fästas av linjerna som syr ihop fodralet bör de vara ca 1-2 mm större – därav den yttre svarta linjen.
On the back we will then draw a line where the lining is to be fused. Because I want the lining be attached by the seam lines as well, those lines should be about 1-2 mm outside the lines for sewing – hence the black outline.
Så där ja, det var alla basfakta. Näst gång ska vi passa in broderi designen i en broderbåge+ram i Embroidery Software. Eftersom jag själv använder 5 D Embroidery Software så kommer instruktionerna vara baserade på detta program. Men naturligtvis kan även ni som har andra program följa med. Ni får bara omsätta det jag visar efter det som gäller i ert Embroidery Software.
Well, that was all the basic facts. Next time we'll fit the embroidery design in a hoop+frame in the Embroidery Software. Because I myself use 5 D Embroidery Software, the tutorial will be based on this program. But of course, you that have other Embroidery Software can follow. You must however use the similar steps that apply in your Embroidery Software.

5 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Friday, September 27, 2013

Wool Felt Cell Phone Case – 1

Med hösten kommer kylan och naturen blir rå och karg. Då känns det naturligt att använda varma naturmaterial som ull.
With the autumn comes the cold and nature becomes rough and barren. Then it feels natural to use warm natural materials such as wool.
... även om man syr ett fodral till en mobiltelefon.
... even if you are sewing a case for a Cell Phone.
Men lite färg gör att det genast känns lite varmare.
But a little colour makes it immediately feel a bit warmer.
Till detta mobilfodral har jag använt en design ur detta broderikort som heter Yarn Art II. Jag har även tidigare sytt ett armband med Yarn Art designs.
For this cellphone case, I used a design from an embroidery card called Yarn Art II. I have previously made a bracelet with Yarn Art designs.
För att sy dessa designs använder man speciella pressarfötter som guidar garnet perfekt. Dessa finns i ett kit som heter ”Yarn Couching Feet Set”.
To sew these designs you use special presser feet that guides the yarn perfectly. These are available in a kit called "Yarn Couching Feet Set".
Här ser ni innehållet. Om ni följer min blogg så ska jag visa er hur jag sydde detta mobilfodral i några kommande blogginlägg.
Here you can see the content. If you follow my blog I will show you how I made this Cell Phone case in some upcoming blog posts.

Designs :  #261 Yarn Art II from Husqvarna Viking

Thursday, September 26, 2013

Höstbesök på Panduro Hobby och nya Tilda saker

Det är alltid roligt med de nya vår/sommar- och höst/vinter kollektionerna från Tilda serien. Det nya Tilda häftet med inspiration är ett måste.
It's always fun with the new spring/summer- and autumn/winter collections from the Tilda series. The new Tilda book of inspiration is a must. 

Tygkollektionen är i en färgskala som jag inte normalt brukar använda men det kan ju vara roligt att prova något nytt. Har ni sett att de till och med matchar boken?
The fabric collection is in a color scheme that I do not normally use but it can be fun to try something new. Have you noticed that they even match the book?
Små stjärnor i milda gråblå nyanser.
Small stars in soft gray-blue shades. 

Sedan kan man ju bli ”lite modigare” och lägga till lite småprickigt tyg :-)
Then one could be a “little more daring” and add some fabric with small dots :-)

Man märker att det är höst – på blommorna…
You can tell autumn is here just by looking at the flowers…

Wednesday, September 25, 2013

Small tin boxes

Jag älskar små plåtaskar/-burkar. När jag har möjlighet att köpa saker i sådana askar/burkar så gör jag det. Detta är en av de saker jag köpte på Stoff & Stil när jag var där. Till och med färgen verkar vara "inne" i höst.
I love the little tin boxes. When I have the opportunity to buy things in such boxes I do. This is one of the things I bought at Stoff & Stil  when I was there. Even the color seems to be "right" this autumn.

Förra året köpte jag en annan liten burk – i ett annat mönster. Du kan se dem båda bredvid varandra.
Last year I bought another box – with another pattern. You can see them both next to each other.

De innehåller båda måttband. 3 meter långa och den ena sidan i centimeter och den andra i inches.
They both contain measuring tape. 3 meters long and one side in centimeters and the other in inches.

Monday, September 23, 2013

Mmmmm…. Muffins – so delicious


Jag älskar muffins. De är så goda och man kan ju variera dem i oändlighet. 
Man kan göra stora, man kan göra små och man kan göra dem med fyllning i eller ovanpå. Fast då kanske de benämns Cupcakes – jag är inte helt säker på vad som är vad. Men egentligen spelar det inte så stor roll för mig.
Men även om det är gott så kan man inte bara äta Muffins hela tiden – så för att spara på kalorierna så kan man ju titta på dem. På en muggmatta eller kanske mer känt som Mug Rug.
I love muffins. They are so delicious and one can vary them “endlessly”. 
One can make large, one can make small and one can make them with the filling inside or on top. But then maybe they are called Cupcakes - I'm not entirely sure what is what. But really it does not matter to me.
But even if they are delicious, you cannot just eat cupcakes all the time - so to save on calories one can look at them. On a Mug Rug.
Här har jag stämplat tyget med ”M” som i Muffins eller Mmmmm….som man njutningsfullt brukar säga om något som är jättegott.
Here I have stamped the fabric with "M" as in Muffins or Mmmmm .... that one pleasurably often say about something that is delicious.
Baksidan är gjord på samma sätt som de med blommor och det Paris-inspirerade tyget.
The reverse side is made in the same way as with the flowers and the Paris-inspired fabric.
Bården har en söt blad- eller blomranka.
The border has a sweet leaf- or flower vine.

Designs :  Stickbaer.de

Sunday, September 22, 2013

Stamping on fabric


Titta på det här. Ett vanligt svart tyg - DITTE från IKEA - stämplat med vit färg. Nåja, solljus och svart är inte "bästa vänner". Här ser det grått ut men det är svart.

Look at this. An ordinary black fabric – DITTE from IKEA – stamped with white color. Well, sunlight and black are not "best friends". Here it looks gray but it is actually black.


Den klara stämpeln har text av städer och jag använde vitt bläck istället för svart för att göra det synligt på det svarta tyget.

The clear stamp has text of cities and I used white ink instead of black to make it visible on the black fabric.


Efter att jag stämplat tyget med bläcket…

After stamping the fabric with the ink…


… så fixerade jag färgen från baksidan av tyget med 
ett strykjärn på hög värme.

… I heat set the ink from the reverse side of the fabric 
with an iron on high heat.


En sista kontroll för att se att färgen inte försvinner – blötläggning i vatten. Bra - en slutlig strykning och jag är redo för mitt nästa projekt. Det kommer att bli något för min mobiltelefon. Men kanske inte exakt som ni tror.

Den senaste veckan har jag gjort några tygbitar med stämplade mönster på. Det är faktiskt roligt att kunna göra unika tygbitar. Bland annat har jag gjort några olika Mug Rugs. Här kan ni se en som har ett tyg stämplat med Eiffeltornet och Paris. 

A final check to see that the ink will not disappear– soaking it in in water.
Good – a final ironing and I am ready for my next project. It will be something for my cellphone. Maybe not exactly the way you think.

The past week I have made ​​some pieces of fabric with stamped designs on. It's actually fun to make unique pieces of fabric. Among other things, I made ​​a few different Mug Rugs. Here you can one with a fabric stamped with the Eiffel Tower and Paris.

NOTE: Please choose ink that is suitable for stamping on fabric. Always check the result and also choose a                            project that  doesn't need to be washed frequently. It will not be as fabric with prints.

Saturday, September 21, 2013

Mug Rugs with a romantic look

"Muggmattor" som vi skulle säga på svenska eller det kanske det mer vedertagna namnet ”Mug Rugs” har ju onekligen varit populärt i blogvärlden det senaste året. De är tacksamma att sy eftersom man kan använda mindre bitar tyg och de är relativt snabba att sy.
Mug Rugs have undeniably been popular in the blog world this past year. They are “the perfect project” to sew because you can use smaller pieces of fabric and they are relatively quick to sew.
Här är en ”Mug Rug” som är gjord ”in-the-hoop”. Ni vet att man då gör hela projektet genom addera på de olika momenten i broderbågen och låter brodermaskinen göra själva sömnaden.
Here is a "Mug Rug" which is made "in-the-hoop". You know that then you make the entire project by adding at the different parts in the hoop and let your embroidery machine do the actual sewing.
Dessutom skulle jag vilja påstå att ”Mug Rugs” tillsammans med grytlappar är perfekta projekt om man vill prova nya tekniker.
Also, I would like to say that "Mug Rugs" along with potholders are perfect projects if you want to try new techniques.
Tekniken jag provat med denna ”Mug Rug” är att använda mig av ett tyg som jag stämplat mönster på.  Stämpelfärgen fixerade jag sedan genom att stryka med hög värme på det.
The technique I tried with this "Mug Rug" is the use of a fabric with a stamped pattern. The stamp color was fixed by ironing on high heat.
Tillsammans med de vackra applikationsblommorna tycker jag att det blev väldigt romantiskt. Nu pratar man ju i och för sig om att ”möta våren i Paris” men eftersom det är höst så får man väl drömma sig bort lite när man ser på ”muggmattan”.
Along with the beautiful flowers appliqué, I think it became very romantic. Now one usually talk about "Spring in Paris" but since it's fall, one has to dream a bit looking at this "Mug Rug".
Jag sydde i skarven mellan mittpartiet och kantremsorna, och då blev baksidan så här.
I quilted in the ditch between the center part and the borders. This is how it looks on the reverse side.

Designs :  Stickbaer.de