Saturday, March 31, 2012

Where did spring go?Var tog våren vägen?
Häromdagen var det ljuvligt vårväder och idag ser det ut så här.

Nåja, man brukar ju tala om April-väder så jag misstänker att det kommer några bakslag som detta.

Where did spring go?
The other day it was lovely spring weather and today it looks like this.

Well, we usually talk about the April-weather so I suspect there will be some setbacks like this.


Ekorrarna såg synnerligen förvånade ut på morgonen men så fort de fick några mandlar var de i full fart med att gräva igen……

The squirrels looked very surprised in the morning but as soon as they got some almonds, they were very busy digging again ......

Själv har jag börjat sy några enkla vår liknande gästhandukar. Inget märkvärdigt egentligen. Några snabb-broderade blommor och applikationer - men ibland så vill man att det ska vara enkelt och gå fort.
Dessa vita handdukar köpte jag när jag var på IKEA sist och de är synnerligen enkla - men helt OK om man bara vill ha något enkelt.

Jag har bytt ut hängaren och klippt bort lappen på baksidan – och satt på en ny hängare. Jag hade några små bitar band liggande som jag inte förmått mig att slänga.
… och placeringen? Ja, varför måste allt vara förbestämt :-)

I myself have started to sew some simple spring-like guest towels. Nothing remarkable, really.  A few fast embroidered flowers and appliqués - but sometimes one wants it to be fast and easy.

These white towels I bought when I was at IKEA last time and they are very basic - but perfectly OK if you just want something simple.

I have replaced the hanger and cut away the tag on the back - and put on a new hanger. I had some small pieces of ribbon lying that I have not been able to bring myself to throw away.
....... and the placement? Well, why must everything be predetermined :-)Thursday, March 29, 2012

Easter eggs or Easter bags – part 4

När den övre delen av påsen är fastsydd på bägge sidor och den broderade ”tygbiten” är påsydd och dekorerad med Sick Sack band så ska sidsömmarna sys. Vik samman påsen räta mot räta och sy sidsömmarna. 

Se till att sömsmånen mellan ”överdelen” och "påsdelen” är pressad nedåt hela vägen ut i kanterna - samt att sidorna på överkanten ligger jämt. 

Sömsmånen ska följa ytterkanterna på överdelen. Jag har valt en söm som både syr ihop och överkastar samtidigt. Sen förstärkte jag lite med en sick-sack högst upp för att verkligen se till att den del av sömsmånen som bara är nedvikt hålls på plats (eftersom övre delen inte gick ändå ut i kanterna). Pressa påsen från avigsidan och vänd sen ut och in.

Once the “top part” is sewn to the “bag part” and the embroidered patch is sewn and decorated with the Rick Rack - the side seams will be sewn. Fold the bag, right sides together, and sew the side seams.

Make sure the seam allowance between the “top part” and the “bag part” is pressed down all the way to the edges - and that the sides of the “top part” are even. 

The seam will follow the edge of the “top part”. I have chosen a seam that both sews and overcasts at the same time. Then I reinforced a bit with a zigzag at the top to make sure that the part of the seam allowance that is only folded down stays in place (because the “top part” was not sewn to the edges). Press the bag from the wrong side. Then turn it inside out.Pressa påsen även från rätsidan. Sedan gör man en liten kanal i överdelen. Jag har lagt min kanal 1 1/2 cm från sömmen mellan ”överdel” och ”påsdel” och gjort den ca 1 cm bred.  Sy sedan en raksöm i de ritade linjerna. Sy genom den dubbla "överdelen" - var sida för sig.

Press the bag from the right side as well. Then you make a small “channel” at the top. I have put the line for the first seam of the channel 15 millimeters from the seam where the “bag part” and the “top part” meet. Then I made another line 10 millimeters above that line. Sew a straight stitch seam in the drawn lines. Sew through the double layers of the "top part" - each side separately.


Så här ser det ut när det är sytt. Som ni ser så kommer alltså överkanten vara i 2 delar och hållas samman av bandet som träs genom kanalen.

This is what it looks like when the seams forming the “channel” are done. As you can see over the “top part” will consist of 2 separate parts and be held together by ribbon threaded through the” channel”.


En ritad bild för att sammanfatta.

A drawn picture to summarize.


Trä i ett snöre/band från bägge sidor så man kan dra ihop den. Det blir alltså 2 band. Jag har använt Clovers ”Easy Loop Turner” som jag tycker är suverän till detta ändamål. Men det går ju bra med en säkerhetsnål också.

Pull a string/ribbon through the “channel” from both sides so you can pull it together. This means you will use 2 pieces of ribbon. I have used Clovers' "Easy Loop Turner" which I think is great for these purposes. But you can also use a safety pin.


 Design from Husqvarna Viking

Tuesday, March 27, 2012

Easter eggs or Easter bags – part 3Börja med att vika in sidkanterna på tyget som ska vara överst om du inte redan gjort det. Den färdiga bredden ska vara lika som själva ”påstyget” när man räknat bort sömsmånen. Sy en kantstickning. Jag har inte överkastat kanterna eftersom det knappast kommer vara mycket slitage – men det väljer man själv.

Start by folding the side edges of the fabric that will be on the top if you have not already done so. The finished width should be the same as the fabric for the bag itself except for the seam allowances. Sew a topstitch seam. I have not overcast the edges as there will not be so much “wear and tear” - but that is up to you.
Vik sedan ihop överdelen aviga mot aviga.

Then fold the “upper part” wrong sides together.Sy sedan fast ”nederdelen av överkanten” dubbelvikt mot påsens rätsida. Observera att sidsömmarna på påsen inte ska sys ännu.

Nu kommer det alltså bli en liten bit kvar på varje sida (sömsmånen). Vik ner den kanten och pressa så den är nedvikt. Den delen kommer sedan att sys in i sömsmånen.

Sew the “lower part of the folded top part" right sides together with “bag part”. Note that the side seams of the bag should not be sewn yet.

Now there will be a bit left on each side (the seam allowance). Press the seam so that the seam allowance is downwards towards the “bag part”. That part will then be sewn into the side seams.

Här är en skiss på de olika momenten om det är lättare att se.

Here is a sketch of the different steps that might be easier to see.Innan kanterna sys samman är det en god idé att passa in var man vill ha broderiet. Som ni ser så har jag klippt ner det till en storlek jag tycker är bra. Jag har tagit bort Vliesofix-pappret på baksidan. Sedan stryker jag fast det på påsens framsida.

Before the side seams are sewn together, it is a good idea to position the embroidery patch. As you can see I have cut it down to a size I think is good. I have removed the paper from the fusible web on the back. Then I iron it onto the front of the “bag part”.

Därefter stryker jag limstift på baksidan av Sick-Sack banden och täcker över de råa kanterna med detta. ”Stryktorka” limmet. Se till att Sick-Sack bandet ligger så att, när du syr fast det med en raksöm, även tyglappen kommer med i sömmen. Alternativt kan man ju sick-sacka runt kanterna på lappen innan Sick-Sack bandet sätts på.

Then I put glue stick on the back of the Rick Rack and cover over the raw edges with this. “Iron dry” the glue. Make sure the Rick Rack is placed so that when you sew it with a straight stitch seam, the embroidered patch also is caught in the seam. Alternatively, you can zigzag around the edges of the patch before you attach the Rick Rack.

Jämna sedan till banden och droppa lite ”Fray Check” på ändarna.
Låt det torka. Nästa gång färdigställer vi påsen.

Cut the edges of the Rick Rack so it looks even and seal the edges with “Fray Check”. Let it dry. Next time we will finish the bag.
Monday, March 26, 2012

Easter eggs or Easter bags – part 2

Börja med att klippa till tyg till påsen och den övre kanten.

Eftersom jag inte vill ha så mycket sömsmåner så har jag tagit en bit tyg till påsen som är dubbelt så lång som jag tänkt att själva ”påsdelen” ska vara hög. Sen viker jag den på mitten och får på så sätt en bottendel som är vikt.
Start by cutting the fabric for the bag and the top part.
Since I do not want a lot of seam allowances I took a piece of fabric for the bag which is twice as long as I wanted the “bag part” to be high. Then I fold it in half and thereby get a bottom part which is folded.Sen vill jag ha en överdel som nästan blir som en liten ”krage” i en kontrasterande färg. Eftersom jag ska vika detta tyg dubbelt är det en fördel om det inte är så tjockt.
Jag klipper det lite bredare än tyget för själva påsen eftersom jag kommer att vika in kanterna och sy en kantstickning. Dessutom kommer jag som sagt vika det dubbelt och det innebär då att jag kommer klippa det 2 x höjdmåttet. Glöm inte att ta hänsyn till sömsmåner.
Som ni ser på bilden så har jag där redan vikt in kanterna på det övre tyget. Det som är kvar på sidorna - på själva påsen - är sömsmånerna på vardera sidan. Överdelen kommer alltså att vara mindre bred än nederdelen när kanterna är invikta och "kantsydda".
Then I want a "top part" that's almost like a small "collar" in a contrasting color. Since I'm going to fold this fabric twice, it makes sense if it is not too thick.
I cut it a little wider than the fabric for the bag itself because I will fold in the edges and sew a topstitch seam. In addition, as I have said, I will fold it twice and it means that I will cut the fabric in 2 x the height measurement. Do not forget to take the seam allowances into account.
As you can see in the picture I've already folded the edges of the top fabric. What are left on the sides - of the fabric for the bag itself - are the seam allowances on each side. The "top part" will be less wide than the "bag part" when the edges are folded in and topstitched.Men först ska vi börja med broderiet - jag ville ju ha något Påsk-likt motiv på min påse. Jag hittade denna charmiga höna med en kyckling på Husqvarna Vikings inspirerande blogg - "Sew Fun! Blog". Faktum är att det var ett blogg inlägg som gjordes redan förra påsken. Men det spelar ingen roll - påsk som påsk :-)

Jag avser att göra broderiet på en ”lös lapp” och inte på själva påsen. Se till att du använder en lite större lapp än du avser det färdiga måttet att vara. Det är alltid lättare att ta bort än att lägga till. När broderiet är klart klipper man bort hoppstygn och tar bort mellanlägg. Stryk lappen och sätt sedan på Vliesofix på baksidan av den broderade lappen. Lägg åt sidan så länge. Nästa gång ska vi börja sy samman delarna på påsen.

But first we will start with the embroidery – I wanted something with an Easter motif on my bag. I found this charming hen with a chicken on Husqvarna Viking inspiring blog - "SewFun! Blog". In fact, it was a blog post that was made last Easter. But it does not matter - Easter as Easter :-)

I have decided to make the embroidery on a separate patch instead of embroidering directly on the fabric for the bag. Make sure you use a slightly larger patch than you intend the finished dimension to be. It is always easier to remove than to add. When the embroidery is finished - cut away the jump stitches and remove the stabilizer. Press/iron the patch and then add some fusible web to the back of the embroidered patch. Set aside for now. Next time, we will start sewing the pieces of the bag together.


 

Sunday, March 25, 2012

Easter eggs or Easter bags - part 1De senaste åren har jag sytt små ”Påskpåsar” istället för de traditionella påskäggen.

Ska man ge någon en liten sak som kanske inte får plats i ett påskägg pga. ”formen” - som jag nu ska göra - så är en liten påse perfekt.

Påsen kan man ju göra på många sätt men jag har utnyttjat lite småbitar jag hade kvar av ett tyg. Jag har också gjort en överdel där ”kanalen” för dragskon är gjord på ett lite annorlunda sätt.

Naturligtvis måste jag ha någon kycklingliknande design på påsen – men istället för att brodera direkt på tyget så har jag broderat på en ”lös lapp” som jag sedan sydde fast. Därefter täckte jag de "råa kanterna" med ett Sick-Sack band.

Vill ni veta hur jag gjorde den?

Jag kan visa det i några kommande blogginlägg, för denna ”Påskpåse” ska nu skickas till en god vän. Inte ens ni får se vad som är i den – för det är ju en överraskning :-)

Nu blir det bara att packa in den i ett litet paket/brev och gå till posten.


If you are going to give someone a small “Easter gift” that may not fit in an Easter egg due to the ”shape of it" - as I will do – then this little bag is perfect.
The bag can be done in many ways but I have used some left over fabric pieces. I also made a top where the “channel” for the drawstring is made in a slightly different way.
Of course I had to have some chicken-like design on the bag - but instead of embroidering directly on the fabric, I have embroidered on a "loose patch" which I then sewed onto the bag. I then covered the raw edges with a Rick Rack.
Would you like to know how I did it?
I will show that in some upcoming blog posts because this Easter bag must now be sent to a good friend. Not even you can see what's in it - because it's a surprise :-)
Now all that is left is to pack it into a small package/letter and go to the Post office.

Embroidery design information
http://blog.husqvarnaviking.com/egg-under-cover/

Saturday, March 24, 2012

Aligning objects - part 3


Hooping the TowelNär jag ska brodera på en handduk brukar jag göra så här – såvida jag inte använder min Endless Hoop. Men i detta fall räckte det utmärkt med min 240x150 mm båge. Jag börjar med att spänna rivbart mellanlägg i bågen. Som ni ser använder jag en ”ram” för mellanlägg.

When hooping a towel for sewing a border I do like this – provided I do not use an Endless Hoop. In this case, I was satisfied with using my 240x150 millimeters hoop. Start by hooping tear away stabilizer in the hoop. As you can see I will use a “frame” for the stabilizer.

Varför använder jag en ”ram”? Jo, för att det sparar mellanlägg. Jag använder bara den bit som behövs för det utklippta hålet och sen sätter jag fast det med limstift som jag torkar med strykjärnet.Why do I make a “frame”? Well, because it saves stabilizer. I only use the amount needed for the cut-out area, and then I attach it with glue stick that I dry by ironing it.Jag börjar mäta ut var jag vill att broderiet ska vara. Här har jag att ta hänsyn till att det redan är ett ”mönster” i handduken. Jag tänker mig därför att själva stammen ska gå till den första linjen i handduken. Därför mäter jag upp halva höjden på designen från det ställe där jag vill att stammen ska börja eller sluta beroende på hur man ser det. Nåja,  stammens nedersta del ska vara där pilen är.  Jag viker upp handuken räta mot räta vid den linjen som markerar "mitten".

I start measuring where I want the embroidery to be placed. Here I have to take into consideration that there already is a "pattern" in the towel. I am thinking the stem should go to the first line in the towel. Therefore, I measure half the height of the design from the place where I want the stem to begin or end - depending on how you look at it. Anyway the bottom of the stem will be where the arrow point is. I fold the towel up right sides together at the line which marks the "middle".Den linjen lägger jag på den vertikala mittlinjen i bågen. På bilden blir det ju den horisontella - men då måste man ta hänsyn till att bågen är vänd för att handduken ska få plats ”på bredden”.

Se även till att du mäter upp mitten på andra ledden och matchar den mot den andra mittlinjen (horisontella när bågen är i rätt läge). Jag har lagt linjalen så den matchar den linjen.

That line/fold is placed on the vertical center line in the hoop. The picture is of course showing a horizontal view but then you have to take into account that the hoop is placed like that to get the towel to fit on the width.

Also make sure you mark the middle of the towel and match it against the other middle line (horizontal when the bow is in the correct position – and of course vertical in the view we see it on the photo). I have put the ruler to match the line.Vik försiktigt ner handduken och fäst med knappnålar utanför sömnadsytan. Lägg tunt vattenlösligt mellanlägg ovanpå. När man sen ska sy ut designen bör man tänka på hur man sparat den i dataprogrammet.

Jag valde från början 240x150 mm horisontellt läge men eftersom bågen sen sätts på broderarmen i vertikalt läge så måste jag ju rotera min design 90 grader. Sen är det bara att börja brodera bården.

Carefully unfold the towel and secure with pins outside the sewing area. Put a thin layer of water soluble stabilizer on top. Before you save your design to the media your Embroidery Machine will accept – you must consider the orientation of the design.

I have chosen to start from the horizontal position in the 240x150 millimeters hoop. But as the hoop is put in vertical position on the Embroidery arm I have to rotate my design 90 degrees. Then you can start embroidering the design border.


Thursday, March 22, 2012

Aligning objects - part 2


Hur gör man då för att skapa en bård från en enda enskild design?
Naturligtvis kan jag trycka ”copy/paste” och sen manuellt placera de olika broderierna på en rak linje med hjälp av rutnätet i mitt Embroidery Software – men varför ”gå över ån efter vatten”.

I 5 D Embroidery Software som jag använder finns det ett antal mycket smarta funktioner som kan hjälpa till med detta och de finns alla i den modul som heter 5 D Embroidery Extra.
Beroende på vilket avstånd man vill ha mellan de olika delarna i bården och hur mycket man vill kunna påverka utformningen av bården så kan man välja olika funktioner.

How do you do to create a border from a single individual design?
Of course, I can press "copy / paste" and then manually place the various embroideries on a straight line using the grid in my Embroidery Software - but why “go over the river for water”.

In the 5 D Embroidery Software, that I use, there are a number of very smart features that can help with this and they are all in the module called 5 D Embroidery Extra.
Depending on what distance you want between the different parts of the border and how much you want to be able to decide for yourself how the border should be, you can select various functions.

Please note that the pictures show an 180x130 millimeters hoop

Det enklaste - och det jag använde för att skapa denna bård - är att bara använda ”Encore”. Jag börjar med att öppna den design jag vill använda till min bård.

The easiest - and what I used to create the border on the guest towel - is to use "Encore". I start by opening the design I want to use in the border.

Please note that the pictures show an 180x130 millimeters hoop

Sen väljer man "Encore" och linje samt hur många ”repeats” (alltså hur många gånger designen ska upprepas) man vill ha.

I then choose "Encore" and then select line, and how many "repeats" (i.e. how many times the design will be repeated) there should be.


Please note that the pictures show an 180x130 millimeters hoop


Sen kan jag dra i ett litet handtag vid sidan och justera mellanrummet. Jag kan även dra det till broder-områdets kanter och på så sätt få en linje som täcker hela längden av broderbågen. Det finns många andra jättebra alternativ i ”Encore” och det är superlätt att justera om man behöver ändra någon parameter – så länge knappen ”setup” är aktiv.

Men om man vill ha mellanrum mellan olika objekt ”på en linje” så kan man även använda sig av ”Endless funktionen” – den är ju praktisk om man har en längre bit att brodera på än den största broderbåge man har. Då sätter programmet ut små sammanfogningslinjer eller markeringar som man sen kan ”ankra upp” nästa sekvens i. Man kan naturligtvis även använda sig av utprintade mallar - ”templates” om man inte har en ”Endless-funktion” i sitt Embroidery Software.

Men det kan jag visa mer av en annan gång. Denna gång nöjer jag mig med en bård som får plats i en båge jag har.

Then I can drag the small handle at the side and adjust the gap. I can drag it to the side of the hoop area, and obtain a line that covers the "length" of the hoop. There are many other great options in the "Encore" and it is super easy to adjust if you need to change any parameters - as long as the “set up” button is “active”.

But if you want to set a distance between different objects ”on a line" you can also use the "Endless function” - it's very handy if you have a longer piece to embroider than one hooping in your largest hoop can handle. Then the program sets out small alignment marks or lines that the can be used to align the next section of the border. Of course you can also use printed "templates" if you do not have an "Endless" function in your Embroidery Software. 

But I can show you more of that another time. This time I will settle with a border that fits a hoop I have.

Wednesday, March 21, 2012

Aligning objects - part 1
Jag blev så inspirerad när jag såg alla knoppar som nu finns på träd och buskar. 

I was so inspired when I saw all the buds that now are on the trees and bushes.Lite tycker jag att denna rosenknopp får symbolisera dessa knoppar. Nu är den ju förvisso inte rosa, men måste den vara det? 

This rosebud will have to symbolize these buds. Now it is of course not pink, but does it have to be?
Här har jag broderat en bård av rosenknoppar längst ner på en gästhandduk. 

Here, I have embroidered a border of these flower buds at the bottom of a guest towel.Jag började med att mäta handduken och se var jag skulle placera bården. Detta är ju beroende av handdukens struktur samt designens storlek. Denna handduk var ca 30 cm bred.

Designen är lite drygt 7 cm hög och 2 cm bred. Eftersom jag inte vill ha designs ända ut i kanterna så använde jag min 240x150 mm broderbåge. Jag har ca 3 cm tillgodo i varje sida vilket jag tycker blir bra.

Om jag även har ca 3 cm i mellanrum och varje design är ca 2 cm bred så kan jag få in 5 stycken broderier – det blir inte riktigt 3 cm mellanrum men det blir hyfsat bra ändå.

Hur gör man då för att få dessa broderier på en rak rad och jämt fördelat?

I mitt nästa blogg-inlägg tänkte jag visa hur man i 5 D Embroidery Software kan få ett objekt att bli en bård och hur man får dem att ligga på en rak linje samt jämt fördelat. Det finns olika sätt att gå tillväga.

I started by measuring the towel and decide where I would place the border. This is of course dependent on the structure of the towel and the size of the design. This towel is about 30 centimeters (11 ¾ inches) wide.

The design is a bit more than 7 centimeters (2 ¾ inches) high and 2 centimeters (¾ inches) wide. Since I do not want the designs to reach all the way to the edges of the towel, I used my 240x150 millimeters hoop. I have about 3 centimeters (2 ¼ inches) left on each side, and I think that is a good distance from the edge.

If I have about 3 centimeters (2 ¼ inches) between each design and each design is about 2 centimeters (¾ inches) wide - I can have 5 embroideries in that line - that's not quite 3 centimeters (2 ¼ inches) apart but it's pretty good anyway.

How do you do to get these designs on a straight line and equally spaced?

In my next blog post I will show how, in 5 D Embroidery Software, one object can become a border and how to get them to be on a straight line and evenly spaced. There are a few ways to do it.Guest towels “Fräjen” from IKEA

Monday, March 19, 2012

Cute – cuter – the cutest

I Sverige är påskägg vanligast till påsk så det är kul att hitta andra former av små påsk-gömmor. Nu är väl denna kanin mera söt än praktisk att förvara godis i. Men den är ju perfekt som äggvärmare.

Lammet fick bara agera sällskap åt kaninen – men den är ju också bedårande söt med sina långa ben.

Ni måste bara notera att den lilla söta kaninen till och med har en liten svans. Den tovade jag av ull. Ibland behöver man söta saker eller hur?

In Sweden Easter eggs are the most common for Easter, so it's fun to find other forms of small Easter “eggs”. Well, to be honest this bunny is more sweet than convenient to store candy in. But it's a perfect egg warmer.

The lamb is just acting company for the little bunny - but it's also adorably cute with his long legs.

You just have to note that the cute little bunny even has a small tail. The tail is made by felting wool. Sometimes you just need cute things don’t you agree?Embroidery design information