Wednesday, April 23, 2014

Pink Dream – 3


OK, då tänkte jag berätta hur ni ska använda "ingredienserna" och i vilken ordning.
Ett tips när ni stygnsätter - jag använder mig ofta av den Design Player som finns i 6 D Embroidery Software. Då ser man direkt i vilken ordning allt sys och om man tänkt rätt.
Det första jag gjorde var att skapa designen som är i mitten. Jag har använt en av de cliparts som finns i 6 D Embroidery Samples. Här kan man välja om man vill stygnsätta den med 6 D Embroidery Wizard, 5 D Quilt Design Creator eller "free hand" i 6 D Design Creator. Bredden på min design är 80 mm.
Med det måttet vet jag att den kvadrat som ska omge designen kommer vara 100 x 100 mm.
Sedan stygnsätter jag en design i 6 D Design Creator som enbart består av kvadrater i olika storlek och linjer. Jag sparar sedan den designen och öppnar den i 6 D Embroidery Extra.
Sedan infogar jag Muffins designen i rätt ordning. Om man har 6 D Stitch Editor+ kan man stega igenom färg för färg och se vilka moment som kommer och i vilken ordning. Men naturligtvis går det även bra i den Design Player som finns.
OK, I will then tell you how you should use the "ingredients" and in what order.
A tip when you digitize - I always use the Design Player in 6 D Embroidery Software. Then you can see directly the order in which everything is sewn and if you have it right.
The first thing I do is to create the design that is in the middle. I have used one of the clip art's available in 6 D Embroidery Samples. Here you can choose if you want to digitize it with 6 D Embroidery Wizard, 5 D Quilt Design Creator or "free hand" in 6 D Design Creator. The width of my design is 80 mm.
With that measure, I know that the square that will surround the design will be 100 x 100 mm.
Then I digitize a design in 6 D Design Creator that solely consists of squares of different sizes and lines. I then save the design and open it in 6 D Embroidery Extra. 
Then I insert the Cupcakes design in the correct order. If you have 6 D Stitch Editor+ you can step through color for color and see which elements will come and in what order. But of course, it works equally well in the Design Player.

Jag använder mig av min 200 x 200 mm brodérbåge – min absoluta favorit. Här ser ni att jag lagt bomullsvadd samt ett tunt bomullstyg ovanpå mellanlägget jag spänt i bågen.
I use my 200 x 200 mm hoop – my absolute favorite. Here you can see that I've put cotton batting and a thin cotton muslin on top of the stabilizer I've hooped.

Den första kvadraten som är 200 x 200 mm är till för att sy fast vadden och det tunna bomullstyget på mellanlägget i bågen.
The first square that is 200 x 200 mm is used to sew the batting and the thin cotton muslin onto the stabilizer in the hoop.

Nästa kvadrat är 160 x 160 mm och det är en placeringslinje som talar om var vi ska placera den första tygbiten.
Next square is 160 x 160 mm and it is a position line that tells you where to place the first piece of fabric.

Nästa kvadrat är i samma läge och i samma storlek som den förra och den syr nu fast den tygbit som vi placerade över den förra tygbiten.
The next square is in the same location and same size as the last one and secures the piece of fabric that we placed over the last piece of fabric.

Slutligen kommer vi placera en applikationsbit som är 100 x 100 mm i mitten av quiltblocket. Först sys en placeringslinje.
Finally, we will place a piece of fabric that is 100 x 100 mm in the middle of quilt block. First a position line is sewn.

Sedan placerar vi en tygbit ovanpå den och syr ytterligare en kvadrat som mäter 100 x 100 mm ovanpå den förra.
Then we place a piece of cloth on top of it, and sew a square measuring 100 x 100 mm on top of the last.
Fortsättning följer…                           To be continued ...

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking